پرسشنامه اشتیاق شغلی سالواناوا

پرسشنامه سنجش اشتیاق شغلی سالواناوا این پرسشنامه 3 مؤلفه دارد. این ابعاد شامل نیرومندی (6 ماده) ، وقف خود (5…

4,500 تومان