41%
تخفیف

طرح برنامه صادرات

چرا شرکت باید صادر کند؟ اهداف کلی برای ورود به بازارهای جهانی چیست؟ برنامه صادرات با مطرح کردن و پاسخگویی…

5,900 تومان