پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون مدل فرهنگ سازمانی دنیسون چهار ویژگی کلیدی را که یک سازمان برای اثربخش بودن باید بر…

4,500 تومان