پرسشنامه اشتیاق شغلی سالواناوا

پرسشنامه سنجش اشتیاق شغلی سالواناوا این پرسشنامه 3 مؤلفه دارد. این ابعاد شامل نیرومندی (6 ماده) ، وقف خود (5…

4,500 تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون مدل فرهنگ سازمانی دنیسون چهار ویژگی کلیدی را که یک سازمان برای اثربخش بودن باید بر…

4,500 تومان