دکتر مهناز قویدل

مشاور

اطلاعات تماس

دکتر مهناز قویدل

مشاور

سابقه تحصیلی

سابقه پژوهشی

  • داور اولین کنفرانس بین المللي مدیریت و صنعت، تفلیس، گرجستان
  • مقاله: طراحي مدل بهره وري دورکاري کارکنان دولت در شرایط کرونایي (مروري بر ادبیات)، فصلنامه علمي تخصصي رهیافتي در مدیریت بازرگاني، (1399)، دوره چهارم، شماره 14
  • مقاله: بهبود عملکرد سازماني به وسیله سرمایه گذاري روي منابع انساني: واکاوي نقش حاکمیت سازماني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: صنعت آب و برق کشور)، فصلنامه علمي تخصصي رهیافتي در مدیریت بازرگاني، (1399)، دوره سوم، شماره 13
  • مقاله: تاثیر عوامل فردي موثر بر تعادل/ کار زندگي بر عملکرد شغلي کارکنان، مورد مطالعه: کارکنان بانک رفاه رشت، سومین کنفرانس بین المللي پژوهش هاي کاربردي در مدیریت حسابداري
  • مقاله: بررسي نقش میانجي ادراک ICT و عملکرد سازماني با نقش میانجي مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرآیند کسب و کار، دومین کنفرانس بین المللي توسعه هاي مدرن در مدیریت، اقتصاد و حسابداري