دکتر ناصر خانی

موسس و مدیر دپارتمان آموزش

اطلاعات تماس

حوزه علایق

دکتر ناصر خانی

موسس و مدیر دپارتمان آموزش

سابقه تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی (دانشگاه اصفهان، 1380)
کارشناس ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387)
 • The Effect of Human Resource Strategies on Organizational Performance
دکترای مدیریت استراتژیک (دانشگاه یو. تی. ام. مالزی، 1392)
 • The Role of Organizational Information Systems Capabilities in the Success of Strategic Information Systems Planning
 

سابقه آموزشی

 • مدیریت استراتژیک بازاریابی، مدیریت بازاریابی پیشرفته، مدیریت استراتژیک برند (کارشناسی ارشد دانشگاه و دوره های آزاد)
 • مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری (دوره ارشد کسب و کار)، آداب معاشرت سازمانی
 • مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)
 • استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی (مقطع دکتری)
 • مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده (مقطع دکتری)
 • نقد و بررسی نظریه های مدیریت و سازمان (مقطع دکتری)
 • مدیریت فرایند نوآوری (مقطع دکتری)
 • مدیریت تحول و توسعه در سازمان های رسانه ای (مقطع دکتری)
 • روش تحقیق در مدیریت (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)
 • روش تحقیق، مقاله و پایان نامه نویسی (مقطع دکتری)
 • روش شناسی علم مدیریت (مقطع دکتری)
 • مدیریت استراتژیک (مقطع کارشناسی ارشد)
 • مدیریت عملکرد استراتژیک (کارشناسی ارشد)
 • تحلیل استراتژی های سازمانی موفق و ناموفق (کارشناسی ارشد)
 • مدیریت منابع سازمانی (ERP) (کارشناسی ارشد)
 • مدیریت تکنولوژی (مقطع کارشناسی ارشد)
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (مقطع کارشناسی ارشد)
 • تئوری های مدیریت پیشرفته (مقطع کارشناسی ارشد)
 • مدیریت دانش سازمانی (مقطع دکتری)

سابقه پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر:

 • مقصودی گنجه، یاسر، خانی، ناصر، عالم تبریز، اکبر. (1398). توانمندی شبکه سازی، ساختار شبکه های کسب وکار و عملکرد تجاری سازی در شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان استان اصفهان). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7 (4)، صص 151 – 180
 • بهرامی، مژگان، خانی، ناصر، مرادی موگوئی، محمدرضا، ( 1397 )، نگاه چند بعدی به نگرش: تبیین رویکرد تئوری تلاش در بررسی عوامل موثر بر پذیرش همراه بانک، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 41 ، صص 79 – 92
 • آزادبخت، الیزا، خانی، ناصر، ( 1396 )، نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمانهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد)، پژوهش هاي مديريت راهبردي، شماره 66 ، صص 167 – 196
 • صالحی، عماد، برومند، شهزاد، خانی، ناصر، ( 1396)، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقیت زنجیرة تأمین بشردوستانه، فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، 16 – 26
 • شاهمنصوری، مریم؛ نبی الهی، اکبر؛ خانی، ناصر، ( 1396 )، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
 • فروغی، زهرا؛ خانی، ناصر؛ سلطانی، ایرج، ) 1395 (، بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران عملیاتی با اثربخشی تیمهای خودگردان شرکت فولاد مبارکه، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول )ویژه نامه(، 163 – 178 .
 • Rasti Borazjani Faghat, E., Khani, N. and Alemtabriz, A. (2020), “A paradigmatic model for shared value innovation management in the supply chain: A grounded theory research”, International Journal of Innovation Science, Vol. 12 No. 1, pp. 142-166.
 • Maghsoudi Ganjeh, Y., Khani, N. and Alem Tabriz, A. (2019), “Social media usage and commercialization performance: role of networking capability”, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 10 No. 5, pp. 1174-1195. https://doi.org/10.1108/JSTPM-10-2018-0102
 • Karimi-Ghartemani, S., Shekarchizadeh, A., Khani, N., (2018), A data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 1, NO.4, PP 743-767.
 • Hashemi, Nazanin; Khani, Naser, (2017), Recognizing Factors Affecting Manpower Productivity Based on Kano Model, International Journal of Asian Business and Information Management, pp:1-13.
 • Jolaee, A, Nor, K.M., Khani, N., Yusoff R.M., (2014), Factors Affecting Knowledge Sharing Intention Among Academic Staff, International Journal of Educational Management, 28 (4), 413-431.
 • صلواتی، شهرام؛ خانی، ناصر. (1392 ). سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، تهران، 21 ، 167 – 187 .
 • Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 334-340.
 • Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA), 3(2), 1-17.
 • Khani, N., Khalil, M. N., Bahrami Samani, M., & Hakimpoor, H. (2012). The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. Research Journal of Information Technology, 4(2), 47-60.
 • Moga, L. M., Nor, K. M., Neculita, M., & Khani, N. (2012). Trust and Security in E-banking Adoption in Romania. Communications, 2012.
 • Khani, N., Nor, K. M., Hakimpoor, H., Bahrami, M., & Salavati, S. (2011). IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success. International Management Review, 7(2), 75-83.
 • Hakimpoor, H., Arshad, K. A. B., Tat, H. H., Khani, N., & Rahmandoust, M. (2011). Artificial Neural Networks’ Applications in Management. World Applied Sciences Journal, 14(7), 1008-1019.
 • Hakimpoor, H., Hazarina Hashim, N., Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2011). The Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance. International Journal on Social Science, Economics and Art, 2(1), 31-36.
 • Hakimpoor, H., Hon Tat, H., Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2011). Marketing Networking Dimensions (Mnds) and Smes’ Performance: A New Conceptual Model. Australian Journal of Basic and Applied Science, 10(5), 1528-1533
 • Attafar, A., Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2010). The Effect of Human Resource Strategies on Organizational Performance based on balanced score card in Iranian National Tax Administration. Management Research Journal (in Persian), 9.

مقالات علمی-ترویجی در مجلات معتبر:

 • نیرومند، مرجان، خانی، ناصر،(1397) کاربرد ابزارهای تریز در ایجاد تاب آوری زنجیره تامین مالی بانک، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت زنجیره تامین، 70 – 84
 • صالحی، عماد؛ خانی، ناصر،(1396) عوامل انسجام حلقه هاى زنجیره تأمین بشردوستانه در بحران هاى طبیعى، فصلنامه دانش پیشگیرى و مد یریت بحران، 129 – 140
 • فروغی، زهرا؛ خانی، ناصر؛ سلطانی، ایرج،(1395) هوش استراتژیک مدیران شاخصی مهم در تصمیم گیری بهینه، تدبیر، شماره 283 ، 38 – 42 .
 • خانی، ناصر؛ بهرامی، مژگان،(1393) قابلیتها برای موفقیت، گزیده مدیریت، شماره 152 ، 45 – 50
 • بهرامی، مژگان، خانی، ناصر،(1397) خلق سازمان هدف گرا، گزیده مدیریت، شماره 205
 • بهرامی، مژگان، خانی، ناصر،(1397) چگونه محصولات جدید را بفروشیم؟، گزیده مدیریت، شماره 207

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای معتبر:

 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Competency Model for Strategic Information Systems Planning (SISP) Success, Paper presented at the Conference on Social Science, Economics and Art 20, Putrajaya, Malaysia.
 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Proposed Research Model for the Relationship between Organizational IS capabilities, Organizational Performance and Strategic Planning. Paper presented at the 16th IBIMA Conference: Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage.
 • Bahrami Samani, M., Hashim, N. H., Golbaz, N. E., & Khani, N., (2011). A Proposed Model Of Lifestyle And Store Attributes For Hypermarkets’ Loyalty: Conference Master Resources.
 • Samani, M. B., Attafar, A., & Khani, N. (2011). A Conceptual Model for IRAN’s Car Industry Customers’ Loyalty. Paper presented at the 2rd Int. Conf. Business and Economic Research, Langkawi Kedah, Malaysia.
 • Hakimpoor, H., Khairil Anuar, B. A., Hon Tat, H., & Khani, N. (2011). Artificial Neural Networks’ Applications in Management Sciences. Paper presented at the eighth annual conference of JMS ChIna marketing science.
 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2010). Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success Paper presented at the IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia.
 • Salavati, S., Hashim, N. H., Khani, N., and Bahrami, M. (2013). A conceptual model for IT and website adoption in the tourism industry. International Hospitality and Tourism Postgraduate Conference (IHTPC 2013). Kuala Lampur, Shah Allam.

داوری های علمی کنفرانس ها و مجلات:

 • IBIMA conference (International Business Information Management Association (IBIMA)) -2012
 • International conference on social science, economics and art (ICSSEA ) – 2011
 • Scientific Communication Monthly E-journal of Irandoc – 2011 till now
 • Business strategy series (Emerald), from 2013
 • International Journal of Educational Management (Emerald), from 2013
 • First and Second national conference on strategic service management (2015), Iran, Najafabad.

کتاب ها:

 • Khani, N., Jamshidi, H.M.M., (2013), PLS Guide: A Practical Guide to Design and Analysis of Structural Equation Model (Persian Edition), www.amazon.com
 • Khani, N., Mohammadi, M., Aram, A., (2016), Business Quotes, Supreme Art publication, www.amazon.com

مشاوره علمی و راهنمایی:

 • پایان نامه های داوری شده: بیش از 100 مورد (کارشناسی ارشد)
 • پایان نامه های راهنمائی شده : 50 مورد (کارشناسی ارشد و دکتری)
 • پایان نامه های تحت راهنمائی: 20 مورد (کارشناسی ارشد و دکتری)

سابقه اجرایی