دکتر مرجان نیرومند

مشاور

اطلاعات تماس

دکتر مرجان نیرومند

مشاور

سابقه تحصیلی

سابقه آموزشی

تدریس مقطع کارشناسی گروه های مدیریت / مهندسی صنایع / مهندسی نرم افزار

 • دروس مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، تجارت الکترونیک

تدریس مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت کسب و کار

 • دروس منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و مدیریت، مدیریت نوآوری

تدریس مقطع دکتری مدیریت کسب و کار

 • دروس سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت عملکرد سازمانی، بازاریابی پیشرفته، مدیریت ریسک سازمانی

برگزاری پکیج های آموزشی وزارت علوم و سازمان فنی حرفه ای

 • هوشمندی کسب و کار ( هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی)
 • سیستم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
 • مدیریت فرآیند های کسب و کار و معماری سازمانی
 • مدل های مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • مدیریت عملکرد سازمانی و پایش و اندازه گیری شاخص ها
 • مبانی و نظریه های کارآفرینی و نوآوری
 • مدیریت ریسک سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی استارتاپی

 • مدیریت استراتژی های کسب و کار
 • تیم سازی استارتاپ
 • تفکر طراحی و هوش هیجانی
 • نوآوری در مدل کسب و کار
 • تدوین طرح کسب و کار و اقتصادسنجی
 • اعتبار سنجی ایده و ریشه یابی مسئله
 • ارزش گذاری استارتاپ ها و قرارداد ذینفعان
 • تجاری سازی ایده ها

سابقه پژوهشی

 • کاربرد ابزارهای تریز در ایجاد تاب آوری زنجیره تامین مالی بانک، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال بیستم، شماره 60
 • شناسایی و تعیین ابعاد توانمند ساز نوآوری با صرفه در صنایع کوچک و متوسط تولید کننده لوازم خانگی، مجله علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، در دست بررسی
 • اینترنت و صادرات: عوامل تعیین کننده موفقیت در کانالهای صادرات مجازی، دانشگاه اصفهان، 1385
 • تأثیر استفاده از اطلاعات صادرات بر دانش و عملکرد صادرات، دانشگاه اصفهان، 1385

 • بررسی عوامل مؤثر بر صادرات آجرهای ساختمانی تولید شده در استان اصفهان، ششمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد، 1393
 • مطالعه تط یقی مدل های ارزش حیات مشتری ، ششمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد،
 • Frugal innovation enablers: a comprehensive framework, international journal of innovation science, 2020

  Frugal innovation science, critical success factors, enablers, journal of creativity and innovation, Vol 30,348-367

  System Dynamics Model for Creating a Resilience Supply Chain, under review

  E-Health in Iran, the Opportunities and Challenges, The 8th Conferences of Electronic

  BYOD and its Impact on Knowledge Management of Educational Environment, The First International Conference of knowledge management,1393

  Managing BYOD in Business Environment, ECDC 2015- 9th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focus On EBusiness,2015

  Strategies for Dealing with Cyberbullying before Start, ECDC 2015- 9th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focus On E-Business,2015

  Managing Trust in Cloud Era, ECDC 2015- 9th International Conference on E-commerce in Developing Countries with Focus On E-Business,2015

  Enablers and Tools of E-Recruitment. ECDC 2015- 9th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focus On E-Business,2015