وبلاگ

شبکه سازی؛ غذایی لذیذ با قاشق های بسیار بلند

داستان معروف بهشت و جهنمِ خانم آن لاندرز، و آن غذای لذیذ با قاشق­ های بلند را اکثراً شنیده ایم؛ ماجرا از این قرار است که عارفی از خدا می خواهد که بهشت و جهنم را به وی نشان دهد و خداوند او را به دو اتاق کاملاً مشابه می برد که در هرکدام یک ظرف بزرگ پر از غذای لذیذ و تعدادی قاشق با دسته­ های بسیار بلند روی یک میز قرار دارد و افرادی دور میز نشسته ­اند. در بهشت این افراد خوشحال و سیر هستند ولی در جهنم لاغر و ناراحت! عارف از خدا علت این تفاوت را می­ پرسد و چنین پاسخ می­ شنود: “در بهشت هر کس به دیگری غذا می­ دهد چون ایمان دارد کسی در دهانش غذا می­ گذارد ولی در جهنم هر کس به فکر این است که فقط در دهان خودش غذا بگذارد ولی با این قاشق­ های بلند، غیر ممکن است.”

داستان فوق نمونه بارز یک جامعه انسانی است؛ ما باید به دیگران در رسیدن به اهدافشان کمک کنیم تا آن­ها نیز به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کنند و یکی از مهمترین ابزاری که می­ تواند این امکان را فراهم کند، شبکه سازی است. شبکه سازی یعنی ایجاد بستری جهت  اشتراک­ گذاری دانش، تخصص و مهارت، ارائه و دریافت کمک و ایجاد ارتباطات مفید. برای برخورداری از مزایای بیشتر شبکه­ سازی لازم است اصول زیر را مورد توجه قرار دهیم:

۱. شبکه‌سازی، شکلی از ارتباط اجتماعی است.

تکنیک‌های تعامل اجتماعی مؤثر را اعمال کنید. اگر شما در ایجاد دوستی و روابط شغلی و حرفه‌ای خوب باشید، همه مهارت‌های لازم برای شبکه ساز خوب بودن را دارید. فقط همان مهارت اجتماعی را داشته باشید و آن‌ها را در شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط، اعمال کنید.

۲. از جایی که در آن قرار دارید آگاه باشید.

باید به خود آموزش دهید که وضعیت‌های اجتماعی را موردبررسی قرار دهید. از خودتان بپرسید، ” چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ علایق، نیازها، احساسات و مقاصد احتمالی افراد درگیر چه هستند؟ ” هنگامی‌که شما بتوانید به این سؤالات پاسخ دهید، می‌توانید رفتاری را انتخاب کنید که مناسب این شرایط باشد. جنبه مهم ارزیابی یک وضعیت گوش دادن و توجه کردن است.

۳. ما همه در فکر (مغز) مرتبط هستیم.

ابتدا، آگاه باشید که حالت عاطفی شما بر دیگران تأثیر می‌گذارد. خوش‌بین و مثبت نگر بودن، احساسات مثبت را در دیگران ایجاد می‌کند. تلاش کنید که مثبت نگر باشید. کمک به دیگران برای ایجاد احساس خوب در مورد خودشان راهی برای تحقق اهداف خودتان است. همچنین، آگاه باشید افرادی که با آن‌ها در تماس هستید، اگر مثبت نگر باشند، به پرورش و رشد شما کمک خواهند کرد. اگر منفی نگر باشند، شمارا از رشد بازخواهند داشت.

4- همدلی را مد نظر قرار دهید.

همدلی یعنی اینکه ما افکار، احساسات، رفتارها و مقاصد فرد دیگر را درک کنیم. هر چه آگاهی بیشتری از همدلی داشته باشیم، ارتباط برقرار کردن و ارتباط سازی با دیگران آسان‌تر می‌شود. پس تلاش کنید با گوش دادن و فکر کردن دقیق به آنچه دیگران می‌گویند، به آن‌ها توجه کنید. آن‌ها از طریق حالات صورت و بدن، ارتباط برقرار می‌کنند.

5-هدف شبکه­ سازی، توافق و سازش است.

هدف اولیه ایجاد ارتباط، ایجاد توافق و سازش است. توافق و سازش یک حس دوستانه، خوشایند و پرشور و صمیمیت است که دربردارنده احساسات متقابلی از گرمی، صمیمیت، تفاهم، صادق بودن و همه‌چیزهایی است که منجر به اعتماد می‌شوند. با انتقال توجه و احساسات مثبتتان، شما اجازه می‌دهید که فرد دیگر بداند که شما علاقه‌مند به ایجاد توافق و سازش با آن فرد هستید. البته اگر شما احساس ارتباط واقعی با کسی ندارید، سعی نکنید آن را وانمود کنید. این موضوع موجب ظاهرسازی، ایجاد ناراحتی و درواقع ایجاد مانع حتی برای سطوح پایین‌تر ارتباط، می‌گردد.

6-از عدم پذیرش نترسید.

ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ ﺛﺒﺖ می‌کند ﮐﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل اﺳــﺖ ﮐﻪ ازنظر ﺟﺴــﻤﯽ صدمه ‌دیده‌ایم. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮس از ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﻃﺮد ﺷﺪن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس از درد ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ. آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ برنامه‌ریزی‌شده اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن می‌کنید، ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻐﺰ، در ﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن اﺳـﺖ. ﻃﺮد ﺷـﺪن، شما را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آﺳـﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

7-اوﻟﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﮐﺎت را مبنای ایجاد ارتباط قرار ندهید.

برداشت‌های ﻣﺎ از دﯾﮕﺮان به‌سرعت ﺷﮑﻞ می‌گیرد. معمولاً ﻣﺎ با احساس ﻣﺒﻬﻤﯽ از دوﺳــﺖ داﺷــﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷــﺘﻦ ﻓﺮد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺘﺶ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ می‌مانیم. ﺳـﭙﺲ بر اساس اﯾﻦ اﺣﺴـﺎﺳﺎت، برای ارتباط ﺑﺎ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از او، اقدام می­کنیم. اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳـﺖ دادن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط با­ارزش ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، واﮐﻨﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ تأثیرات اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳـﻄﺢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤـﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﺮد، کنجکاو بمانید تا جنبه­های مثبت شخصیت وی را کشف کنید.

8- از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ایجادکننده ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ؛ آگاهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺣﺴـــﺎﺳـــﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ. و امکانات اجتماعی به معنای آگاهی از اینکه در موقعیت‌ها و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مختلف چگونه ﺑﺎﯾﺪ رفتار ﮐﺮد. اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب می‌تواند ﺷــﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درك ﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ موقعیت‌ها را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ آن‌ها و ﺗﻤﺎﯾﻞ آن‌ها ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع، اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط را ﻗﺎدر می‌سازد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد، ازﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

9. از مزایای “چهره شاد ” استفاده کنید.

مغز انسان چهره‌های شادمان را ترجیح می‌دهد. افرادی که چهرهای شاد دارند، کم‌تر تهدیدآمیز هستند و آسان‌تر می‌توان به آن‌ها نزدیک شد. وقتی لبخند می‌زنید، مردم شما را خوش‌برخوردتر و قابل‌دسترس‌تر می‌بینند و احتمال بیشتری وجود دارد که با شما ارتباط کلامی برقرار کنند. هم‌چنین به شما کمک می‌کند که واقعاً از خودتان و لبخند زدن لذت ببرید زیرا احساس خوبی دارید. بهترین احساسات در شرایط ایجاد ارتباط، از مرتبط بودن با دیگران و لذت بردن از گفتگوهای خوب ناشی می‌شود.

10-خجالتی نباشید.

ﺧﺠﺎﻟﺖ به‌عنوان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴـﺎس ﺑﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ داﺷﺘﻦ ﻃﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، به‌خصوص ﺑﺎ غریبه‌ها، تعریف می‌شود. اﯾﻦ ﺑﺪي و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ می‌گردد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد می‌گردد: به‌سختی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺮف زدن، اﺣﺴــﺎس اﺿــﻄﺮاب، ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، شانه‌های ﺧﻤﯿﺪه، اﺟﺘﻨﺎب از ﺷــﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪود. ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ می‌شود و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌توان آن را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧت. رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ. دﺳــﺖ دادن ﺧﻮب را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﯾﮏ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دوست‌داشتنی ﺑﺎﺷﯿﺪ و به دﯾﮕﺮان علاقه‌مند ﺑﺎﺷـﯿﺪ.

11-ترس را کنار بگذارید.

وﻗﺘﯽ ﻣﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ، به‌خصوص غریبه‌ها را ﻣﻼﻗﺎت می‌کنیم، ﺳـــﻌﯽ می‌کنیم ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﺮم، ﺑﺸــﺎش، ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺎ می‌خواهیم دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻮﺷـــﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ، اﻣﺎ می‌ترسیم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن‌ها ﺻــﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ، آن‌ها اﯾﻦ اﺣﺴــﺎس را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ خیلی ﺑﺎﻫﻮش و ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺮس می‌انجامد، در ﻧﻈﺮ داشته باشید  آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر می‌کنید ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﺷـﻤﺎ ﻓﮑﺮ می‌کنند، ﺷـﺎﯾﺪ به‌طورکلی اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادراك و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

کلام آخر

شما ممکن است فکر کنید شبکه‌سازی فقط زمانی اتفاق می‌افتد که به‌صورت خودآگاه تلاش می‌کنید با افراد دیگر ملاقات می‌کنید و درمی‌یابید که آن‌ها چه می‌کنند و چگونه می‌توانند به شما کمک کنند. ممکن است از این حقیقت آگاهی نداشته باشید که شما به‌طور مداوم در حال شکل‌دهی شبکه‌های هستید. درواقع، شبکه سازی، بخش معمول زندگی روزانه می‌باشد. وقتی درک می‌کنید که در تمام اوقات در حال شکل‌دهی شبکه هستید، می‌توانید به آن به‌عنوان یک مفهوم ساده و طبیعی فکر کنید نه به‌عنوان مفهومی تخصصی و ترسناک. از سوی دیگر توجه کنید که سرمایه اجتماعی شما ارزشمندترین دارایی است که دارید. با سرمایه اجتماعی خوب، می‌توانید سرمایه مالی خود را افزایش دهید و به سرمایه فکری دسترسی پیدا کنید. بنابراین با شبکه خود به‌صورت یک دارایی برخورد کنید که در آن سهیم هستید و می‌توانید آن را رشد دهید. آیا تماس‌های خود را به‌صورت چهره به چهره حفظ کرده­اید یا از طریق تلفن؟ آیا با افراد جدیدی ملاقات کرده­اید؟ آیا افرادی که می‌شناسید را به هم معرفی کرده­اید؟ بازگشت سرمایه اجتماعی شما چه بوده است؟ آیا در به دست آوردن کمک و پشتیبانی موردنیاز از شبکه خود موفق هستید؟ ممکن است دریابید که سرمایه اجتماعی شما به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر چنین است، امروز چند ارتباط مؤثر را شروع کنید…

شما می­ توانید دور­های آموزشی اصول شبکه ­سازی را به صورت کامل در سایت مدیرسام مشاهده کنید.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید