وبلاگ

راهنمای نگارش مقالات کنفرانس

 


 

عنوان مقاله در یک یا دو سطر (قلم B Nazanin pt. 18 ضخیم، قبل pt. 0،بعد pt. 10)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول[1] ، نویسنده دوم[2]، … از ذکر عناوینی مانند دکتر، مهندس و… در ابتدای اسامی خودداری شود. نام ارائه‏کننده مقاله به صورت زیرخط‏دار باشد.  (B Nazanin pt. 12 ضخیم، قبل pt. 0، بعد pt. 20)

آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله (Times New Roman 10pt, Spacing befor 0pt., after 18pt.)

چکیده (B Nazanin pt. 14 ضخیم، قبل pt. 6، بعد pt. 6)

در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. چکیده باید با قلم B Nazanin اندازه pt. 12 با فاصله خطوط (single space)، به فاصله 5/3 سانتیمتر از لبه طرفین کاغذ، با کناره‏های ردیف شده نوشته شود. طول چکیده در مقاله از 80 کلمه کم‏تر و از 200 کلمه بیش‏تر نباشد. چکیده باید متنی مستقل و دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود. (قبل pt. 0، بعد pt. 12) از آنجایی که تمام مقالات کنفرانس در گوگل اسکالر نمایه می شوند، همه مقالات باید دارای چکیده انگلیسی باشند. ویژگی های چکیده انگلیسی در آخر همین فایل ذکر شده است.

کلمات کلیدی: حداکثر 6 واژه، مجزا شده با ویرگول (،) ( قلم B Nazanin pt. 11 ضخیم، قبل pt. 0، بعد pt. 12)

 • مقدمه

تشریح موضوع، مرور کوتاه بر پژوهش‏های دیگران و بیان اهمیت پژوهش. مقدمه  به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همه بخش‏ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زیربخش‏ها، در صورت لزوم، با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12 پررنگ تایپ شود. با یک خط خالی فاصله از انتهای بخش قبلی تایپ و شماره‏گذاری شود. خط اول همه پاراگراف‏ها دارای تو رفتگی به اندازه cm 7/0 باشد. بین پاراگراف‏ها فاصله اضافه قرار داده نشود.

 • مواد و روش تحقیق

مواد مورد استفاده، آماده‏سازی، فعالیت‏های به انجام رسیده، تجهیزات و آزمون‏های اجرا شده. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همه بخش‏ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زیربخش‏ها، در صورت لزوم، با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12 پررنگ تایپ شود. با یک خط خالی فاصله از انتهای بخش قبلی تایپ و شماره‏گذاری شود. خط اول همه پاراگراف‏ها دارای تو رفتگی به اندازه cm 7/0 باشد. بین پاراگراف‏ها فاصله اضافه قرار داده نشود.

جدول 1- عنوان جدول (با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12)

متن فارسی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12 متن انگلیسی با قلم Times new roman و اندازه pt. 11
 • نتایج و بحث

ارائه نتایج، دستاوردها و اهم یافته پژوهش همراه با تجزیه و تحلیل آن‏ها به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همه بخش‏ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زیربخش‏ها، در صورت لزوم، با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12 پررنگ تایپ شود. با یک خط خالی فاصله از انتهای بخش قبلی تایپ و شماره‏گذاری شود. خط اول همه پاراگراف‏ها دارای تو رفتگی به اندازه cm 7/0 باشد. بین پاراگراف‏ها فاصله اضافه قرار داده نشود.

 • نتیجه گیری

جمع‏بندی کوتاه از دستاوردها و یافته‏های پژوهش. به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همه بخش‏ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زیربخش‏ها، در صورت لزوم، با قلم B Nazanin و اندازه pt. 12 پررنگ تایپ شود. با یک خط خالی فاصله از انتهای بخش قبلی تایپ و شماره‏گذاری شود. خط اول همه پاراگراف‏ها دارای تو رفتگی به اندازه cm 7/0 باشد. بین پاراگراف‏ها فاصله اضافه قرار داده نشود.

شکل 1- عنوان شکل (با قلم B Nazanin و اندازه قلم pt. 14)

تشکر و قدردانی

اختیاری. به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 تک فاصله (single space) تهیه شود. خط اول همه پاراگراف‏ها دارای تو رفتگی به اندازه cm 7/0 باشد. بین پاراگراف‏ها فاصله اضافه قرار داده نشود.

 

 • مراجع

اشاره به مراجع در داخل متن بایستی با فرمت APA انجام شود. ترتیب منابع بر اساس حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی باشد. (هر مرجع بایستی حداقل یک بار در متن مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد) مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب APA  ذکر شود. مراجع فارسی با قلم B Nazanin نازک و اندازه pt. 13 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman و اندازه ی pt. 11 نازک تایپ نمایید.

 • دهدشتی، زهره، نیاکان لاهیجی، نازیلا (1388).اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده کالاها و خدمات رایانه ای، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات مدیریت، سال بیستم، (60): 124-114.
 • شیرخدایی، میثم، فقیه نصیری، بشری (1396).تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران، دوفصلنامه علمی- پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، (31): 58-17.
 • عزیزی، شهریار، شکرگزار، صائب (1393).تأثیر هم خوانی شخصیت مصرف کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف کننده به برند و نقش تعدیلگر درگیری ذهنی با محصول، مدیریت برند، 1(2): 60-33.
 • Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press.
 • Aguirre, E., Mahr, D., Grewal, D., De Ruyter, K., & Wetzels, M. (2015). Unraveling the personalization paradox: the effect of information collection and trust-building strategies on online advertisement effectiveness. Journal of Retailing, 91, 34-49.
 • Bhattacharya, CB, Sen S. (2003); “Consumer–Company Identification: A Framework for Understanding Consumers’ Relationships with Companies”, J Mark, 67(2), pp.76–88.
 • Bleier, A., Eisenbeiss, M. (2015). The importance of trust for personalized online advertising. Journal of Retailing, 91, 390-409.
 • Cheng, P-L.,Chieng, M-H(2006).Building consumer–brand relationship: A cross-cultural experiential view. Psychology & Marketing, 23(11), 927–959.

Title of your Paper in English in 1 or 2 lines, Single Space, Times New Roman 16pt, Bold

 

First Author[3], Second Author[4], … (Times New Roman 12 pt, Bold)

 

Corresponding Author’s E-mail, Times New Roman 10 pt

Abstract

All papers presented at this conference will be indexed on Google Scholar, Therefore; all papers written in Farsi should have their title abstract in English too. The abstract should a maximum of 250 words, written as a single paragraph, having 3.5 cm left and right margins. The abstract should be a self-contained, capsule description of the paper including the motivation, problem statement, approach taken, results and conclusions. Abstract should be prepared in 11 pt Times New Roman.

eywords: H2, Fuel cell, Instructions (Maximum 6 words separated by commas, Times New Roman 11 pt Bold).

[1]  درجه علمی و رشته تخصصی(یا سمت کاری) و محل کار نویسنده اول (pt. B Nazanin 11)

[2] درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) و محل کار نویسنده دوم (pt. B Nazanin 11)

[3] – First Author’s Affiliation and Short Address (Times New Roman 10 pt)

[4] – Second Author’s Affiliation and Short Address (Times New Roman 10 pt)

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام