وبلاگ

معرفی کمیته اجرایی و علمی کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه

مدیر کنفرانس


دکتر ابراهیم راستی برازجانی فقط
گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور،بوشهر، ایران.

ایمیل: rasti@modirsam.ir
شناسه ORCID شخصی: 0000000186520231

 

دبیر علمی کنفرانس


دکتر مژگان بهرامی
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

ایمیل: bahrami@modirsam.ir
شناسه ORCID شخصی: …

 

دبیر  کنفرانس


دکتر ناصر خانی
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

ایمیل: naserkhani@phu.iaun.ac.ir
شناسه ORCID شخصی: 0000000200277048

 

رسول عسگرپور

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس


دکتر رسول عسگرپور
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

ایمیل: rasool.asgarpoor@yahoo.com
شناسه ORCID شخصی: 0000000267116804

 

حسینی علی آباد

دبیر اجرایی کنفرانس


دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
پژوهشگر پسا دکتری مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ایمیل: dr.hosseinialiabad@gmail.com
شناسه ORCID شخصی: 0009000463584768

 

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر ناصر خانی
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دکتر ابراهیم راستی برازجانی 
گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور،بوشهر، ایران
دکتر سیروس کشاورز 
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر شراره طاهری
دکتر مژگان بهرامی
گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان، ایران
دکتر موسی رحیمی
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
دکتر شراره طاهری 
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر مهناز قوی دل
گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
دکتر یاسر مقصودی گنجه 
گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
دکتر مرجان نیرومند 
گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام